Nawigacja

Informacje ogólne

Świetlica czynna jest 7.00 -8.00, 11.30 - 17.00

Zajęcia świetlicowe  prowadzą:

z rana:

Wioletta Olendzka

Po południu:

Weronika Biegańska - Kamieńska

Marta Rafałowska

Edyta Szopa

Marek Piwko

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych jest wypełnienie przez prawnych opiekunów karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.  Karta jest do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie TUTAJ

 

Zasady obowiązujące w świetlicy Szkoły Podstawowej im Ks. Michała Sopoćko w Księżynie

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej dla dzieci rodziców pracujących.

1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00-8.00, 11-30- 17.00.

2. Do świetlicy przychodzą tylko uczniowie do niej zapisani.

3. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godz. 17.00.

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 7.00, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które samowolnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

5. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice /opiekunowie/ lub osoby pełnoletnie przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem.

6. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczne polecenie rodzica. Rodzic nie może umawiać się z dzieckiem przed szkołą, w szatni itp. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy tylko za pisemnym pozwoleniem rodziców.

7. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

8. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.

9. W przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasowym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość uczęszczania do świetlicy może zostać zawieszona.

10. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy dzieci przynoszone z domu.

11.Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy dokonują wpłaty 50 zł rocznie na tzw. „wyprawkę do świetlicy” lub przynoszą wyprawkę wskazaną przez wychowawcę świetlicy. Gromadzone fundusze przeznaczone są na:

- Zakup materiałów papierniczych, zabawek, sprzętu sportowego, książek dla dzieci, itp.

- Zakup artykułów do prac i zajęć artystycznych dzieci: plastycznych, muzycznych, tanecznych,

- Organizację imprez artystycznych, integracyjnych, okolicznościowych;

- Zakup upominków związanych z uroczystościami dziecięcymi;

- Zakup artykułów i sprzętów zapewniających prawidłową obsługę dziecka w czasie pobytu w świetlicy;

Składka powinna być wpłacona do dnia 30 października (25zł za I semestr) i 30 marca (25zł za II semestr) bieżącego roku szkolnego w sekretariacie szkoły.

                                                                          

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół w Księżynie, Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
    ul.Szkolna 7, Księżyno
    16 - 001 Kleosin
  • 85 66 32 048

Galeria zdjęć