Nawigacja

Koncepcja pracy

 

                              

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
2016/2017
 
Podstawa prawna
 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 roku, poz.977 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015, poz.1270)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2015, poz.1214)

 

W przedszkolu dbamy o wszechstronny rozwój Waszych pociech. Doskonale wiemy, że wiek przedszkolny odpowiada drugiemu dzieciństwu, w ciągu którego następuje w dziecku głęboka przemiana. Każde dziecko rozwija się w nieco innym tempie, w odmiennych warunkach środowiskowych, każde jest odrębną indywidualnością, różni się od swoich rówieśników rozmaitymi cechami fizycznymi i psychicznymi, dlatego też pracujemy w oparciu o sprawdzone i starannie dobrane programy nauczania, z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych.

Proponujemy również bogatą ofertę zajęć dodatkowych, pomagamy dzieciom w adaptacji do przedszkola, a także zapewniamy rodzicom fachowe porady specjalistów (spotkania z psychologiem i logopedą).

Główną czynnością dziecka w przedszkolu jest jeszcze zabawa, ale może ono już wywierać i okazywać swą inicjatywę. Dzięki uczestniczeniu z zajęciach u dziecka obserwuje się zmianę postawy wobec własnych czynności, ich przebiegu i efektu, niezależnie nawet od charakteru tych czynności. Dziecko traktuje to, co robi coraz bardziej poważnie z poczuciem odpowiedzialności za swoje dzieło. Okres przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w życiu małego człowieka. W naszym systemie oświatowym jest to pierwszy szczebel nauczania.

W naszym przedszkolu dzieci uczą się i bawią w domowej atmosferze, co zapewnia im poczucie bezpieczeństwa oraz ułatwia adaptację. Mamy na uwadze fakt, iż jest to okres intensywnego rozwoju i otwarcia się dziecka na otaczającą rzeczywistość. Dlatego też, czas spędzony w naszym przedszkolu to okres jednocześnie radości i pozytywnych doznań, jakie niesie odkrywanie świata.

Doświadczenie, które pozostawia w człowieku ten okres życia jest często podstawą , na której buduje się jego osobowość, jego stosunek do siebie, innych i świata.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA
 
Przedszkole jest placówką:
 
profesjonalną
 • wyposaża dzieci w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające im sprostać codziennym sytuacjom i wymaganiom stawianym w szkole
 • kształtuje młodego człowieka otwartego na kontakty z innymi ludźmi
 • stwarza warunki sprzyjające wspólnej zabawie i nauce dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • respektuje prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka i pracy przedszkola
 
bezpieczną
 • zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych
 • dba o poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 • relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu 
 
posiadającą tożsamość 
 
 • odwołuje się do tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i narodowego
 • kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawę patriotyczną
 • rozwija umiejętności społeczne dzieci w oparciu o wartości etyczne
 • buduje system wartości, by dzieci orientowały się w tym, co dobre, a co złe
 • promuje postawę tolerancji i akceptacji niepełnosprawności, odmienności narodowościowej, językowej i  kulturowej 
 
respektującą zasadę zrównoważonego rozwoju
 • ma na celu zdrowy i harmonijny rozwój dziecka w zgodzie z otaczającym środowiskiem 

 

 
MISJA PRZEDSZKOLA
 
"Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil."
Janusz Korczak
 
W naszym przedszkolu:  
 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo.     
 • Współpracujemy z rodzicami dzieci pełniąc rolę wspierającą i doradczą oraz integrującą działania wychowawcze.
 •  Organizujemy teatrzyki, wycieczki, uroczystości i imprezy przedszkolne.
 • Pomagamy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i innych ludzi oraz rozumieniu swoich uczuć.
 • Nasze dzieci nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym, są otwarte na kontakty z innymi ludźmi, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach.
 • Dzieci mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, mają świadomość szanowania ich praw.
 • Kształtujemy postawy akceptowane społecznie, przygotowujemy do przeżywania sukcesu i porażki.
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego możliwościami, umiejętnościami,  indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami zdolnościami.
 • Diagnozujemy,  obserwujemy i analizujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia, także w sytuacjach trudnych.
 • Dziecko w przedszkolu jest aktywne, wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, by podejmowało różnorodne aktywności.
 • W atmosferze integracji uczymy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami.
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy przyjaźni i miłości. Pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Nauczyciele i specjaliści współpracują ze sobą, wspólnie planują działania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne oraz pomagają sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów.
 • Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali swoje umiejętności. Nauczyciele są innowacyjni i twórczy, wykorzystują w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie.
 • Posiadamy dobre warunki lokalowe oraz obszerną bazę pomocy dydaktycznych.
 • Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
 • Bierzemy udział w konkursach, akcjach charytatywnych i profilaktycznych organizowanych na szczeblu przedszkolnym, gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.
 
 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Księżynie, Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
  ul.Szkolna 7, Księżyno
  16 - 001 Kleosin
 • 85 66 32 048

Galeria zdjęć