Nawigacja

Regulamin Punktu Przedszkolnego

Regulamin Punktu Przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki

w Księżynie.

 

 1. Do przedszkola rodzice zobowiązani są przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe.
 2. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola oraz jego bezpiecznego pobytu na terenie przedszkola określa regulamin „Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go z przedszkola”. (załącznik nr.1)
 3. Pobyt  dziecka w przedszkolu jest rejestrowany elektronicznie przy użyciu elektronicznego systemu STOPEREK. Zasady działania systemu określa „Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK”. (załącznik nr.2)
 4. Rodzic zobowiązany jest do terminowego dokonywania wszelkich opłat związanych z funkcjonowaniem przedszkola.
 5. Rodzice są zobowiązani do okazywania co miesiąc dowodów wpłaty za przedszkole w formie potwierdzenia papierowego (ksero dowodu wpłaty) lub cyfrowego (zdjęcie dowodu wpłaty zrobione  telefonem).
 6. Rodzice mają możliwość wykupienia dzieciom w przedszkolu dwóch posiłków – śniadania i obiadu.
 7. Rodzic powinien zgłosić nieobecność dziecka w przedszkolu, w celu odpisania posiłków na dzień następny. W przypadku niezgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu dłuższej niż jeden dzień, posiłki nie będą zamawiane.
 8. Nieobecność dziecka w dniu następnym rodzice są zobowiązani zgłosić do godziny 12.00 bieżącego dnia.
 9. Rodzic zobowiązany jest do podpisania rzeczy dziecka – plecaka, pojemników i butelek przynoszonych w plecaku, kapci i worka na kapcie, worka z ubraniami za zmianę, pościeli do odpoczynku.
 10. Podwieczorek dzieci przynoszą w plecaku z domu. Mogą to być do wyboru następujące rodzaje produktów: kanapka, świeży owoc/warzywo, jogurt, chrupki kukurydziane, wafle ryżowe, paluszki, herbatniki zwykłe itp. Dziecko powinno mieć także przygotowaną wodę lub sok w plastikowej butelce, z korkiem niekapkiem.
 11. Do przedszkola zabrania się przynoszenia wszelkiego rodzaju słodyczy i przekąsek słodkich, takich jak: batoniki, cukierki, wafelki czekoladowe, słodkie bułeczki, lizaki itp. Wyjątek stanowią urodziny dziecka, co rodzic musi ustalić z nauczycielem prowadzącym grupę.
 12. Dzieci mogą przynosić do przedszkola zabawki w ustalonym dniu tygodnia – w piątek. Powinna być to jedna, niewielka zabawka. Wyjątek stanowią dzieci najmłodsze (3-latki), które przez okres adaptacji (miesiąc wrzesień) mogą przynosić zabawki także w innych dniach tygodnia. Po okresie adaptacji dzieci przynoszą zabawki tylko w piątki.  
 13. Rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia nauczycielowi faktu przyniesienia przez dziecko zabawki do przedszkola i ponosi za nią pełną odpowiedzialność.   
 14. Sposoby motywowania dzieci do pozytywnego zachowania:
 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • nagroda poprzez sprawienie dziecku przyjemności wybranej przez niego (np. zabawa w ulubioną zabawę lub grę, pieczątka, naklejka itp.)

W przypadku negatywnego zachowania dziecka stosuje się:

 • kilkukrotne zwrócenie uwagi – nagana słowna,
 • odmówienie dziecku przyjemności udziału w zabawie,
 • zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie – naprawienie szkody,
 • „krzesełko do wyciszenia” – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania.
 1. W sytuacji wynajęcia autokaru opłata za tę usługę jest odgórnie ustalona przez przewoźnika, w związku z tym w przypadku nieobecności dziecka na wycieczce koszt wynajęcia autokaru nie jest zwracany.

 

 

 

Załącznik nr 1.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA I ODBIERANIA GO Z PRZEDSZKOLA

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca  1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., Nr 0 poz.1666)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 20116r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017r. poz. 60, 949 i 1292)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 128)

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Księżynie zarządza, co następuje:

§ 1 Wprowadza się „Procedurę przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go z przedszkola”, która stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Punktu Przedszkolnego w Księżynie.

§ 2 Procedury obowiązują wszystkich nauczycieli przedszkola.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04.09.2017r.

 

 

 

 

 

 

Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola

i odbierania go z przedszkola

Cel procedury: Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zakres procedury: Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu przyjścia z rodzicami do przedszkola do momentu odebrania dziecka z przedszkola, czyli przekazania go w ręce rodziców.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani osobiście powierzyć dziecko nauczycielowi, co oznacza, że muszą wprowadzić dziecko do sali zabaw. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela.

2. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

3. Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

Sposób prezentacji procedur

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej Dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców.

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem: wprowadzenia dokumentu zarządzeniem Dyrektora.

4. Wprowadza się zmiany w treści zasad z dniem: wprowadzenia zmian określonym w zarządzeniu Dyrektora.

Opis procedury

I. Przyprowadzanie dzieci

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że są zobowiązani wprowadzić dziecko do sali.

3. Nauczyciel bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.

4. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/opiekunów na terenie przedszkola, przed wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

5. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

6. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.

7. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.

8. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8.30 lub w dowolnym czasie, lecz po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.

 

II. Odbieranie dzieci

1. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

2. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych – załącznik A.

3. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.

4. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i Dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

5. Gdy dziecko jest odbierane z przedszkolnego placu zabaw, wymaga się od rodziców/opiekunów prawnych, aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie.

6. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/opiekunów prawnych bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.

7. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.

8. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub opiekunów prawnych.

9. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.

10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.

12. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

13. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na przedszkolnym placu zabaw lub w sali przedszkolnej po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.

14. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów.

15. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni rodzice oraz nauczyciel.

16. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.

17. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci.

18. Podczas zajęć dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca zajęcia, jest ona zobowiązana do odebrania dzieci z sali przedszkolnej a także ich odprowadzenia po skończonych zajęciach, chyba że ustalone zostanie iż dzieci odprowadza do sali przedszkolnej nauczyciel grupy.

 

III. Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki

1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.

2. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

3. Jeśli pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przez 30 minut. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia Dyrektora, który podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem.

4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, który zostaje przekazany do wiadomości Dyrektora i rady pedagogicznej. Całe zdarzenie powinno się odbywać pod nadzorem policji. Dalsze czynności podejmuje Policja.

 

IV. Postępowanie w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

1. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.

2. Nauczyciel powiadamia Dyrektora, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

3. Jeśli rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub gdy nieobecność rodziców się przedłuża (tj. po godzinach otwarcia przedszkola), Dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach.

4. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.

5. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, to wychowawca może powiadomić o tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a także Policję (specjalistę do spraw nieletnich) w celu dalszego zbadania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka.

6. Po zdarzeniu Dyrektor Przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach.

 

V. Postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia Dyrektora Przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4. O sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka itp., nauczyciel lub Dyrektor powiadamia Policję.

 

Załącznik A. –  Upoważnienie do odbioru dziecka

 

Osoby odpowiedzialne za odbiór dziecka z przedszkola

Do odbioru dziecka z przedszkola upoważniam następujące osoby:

Przypominamy, że dzieci z przedszkola odbierać mogą tylko osoby pełnoletnie.

 

 1. Imię  i Nazwisko……………………………………………………………………..

Miejsce zamieszkania……………………………………………………………….

Nr dowodu osobistego……………………………………………………………….

Nr. tel……………………………………………………………………………………

 

 1. Imię  i Nazwisko……………………………………………………………………..

Miejsce zamieszkania……………………………………………………………….

Nr dowodu osobistego……………………………………………………………….

Nr. tel……………………………………………………………………………………

 

 1. Imię  i Nazwisko……………………………………………………………………..

Miejsce zamieszkania……………………………………………………………….

Nr dowodu osobistego……………………………………………………………….

Nr. tel……………………………………………………………………………………

 

 

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełna odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

…………………………………                                       ………………………………..

             Czytelny podpis ojca                                                                             Czytelny podpis matki

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr.2

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK
w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej

im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie

§ 1

Imienna Karta Dziecka przeznaczona jest do elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 2

Rodzic zobowiązuje się do posiadania karty przy sobie w momencie pozostawiania lub odbierania dziecka z przedszkola.

§ 3

Rodzic może wykupić dodatkowe karty na własność.

§ 4

W przypadku zniszczenia, utraty Karty Dziecka, rodzic/opiekun zobowiązany jest do zakupu nowej. Fakt utraty rodzic/opiekun zgłasza nauczycielowi oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

§ 5

Po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun rejestruje godzinę przyprowadzenia dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika STOPEREK.PL .

§ 6

Po odebraniu dziecka z sali dydaktycznej lub placu przedszkolnego rodzic / opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika.

§ 7

Prawidłowe sczytanie godziny przez czytnik zostanie oznaczone pojedynczym lub podwójnym sygnałem dźwiękowym.

§ 8

W przypadku nie zarejestrowania godziny przyjścia dziecka odpłatność będzie naliczana za pobyt dziecka od godz. 7:00.

§ 9

W przypadku nie zarejestrowania godziny odbioru dziecka odpłatność za jego pobyt będzie naliczana do godz. 17:00.

§ 10

Jeżeli w ciągu dnia karta nie zostanie wczytana ani razu, a dziecko będzie obecne w przedszkolu – zostanie wprowadzony do systemu pobyt dziecka od godz. 7.00 do godz. 17.00.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.09.2017r.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Księżynie, Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
  ul.Szkolna 7, Księżyno
  16 - 001 Kleosin
 • 85 66 32 048

Galeria zdjęć