Nawigacja

Regulamin wycieczek i spacerów

 

 

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I SPACERÓW

W PRZEDSZKOLU W KSIĘŻYNIE

 

Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2018 r. r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055) ;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

 

§ 1

Zasady ogólne

 1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Przedszkole w Księżynie.
 2. Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, takich jak:
 • spacery poza teren przedszkola,
 • wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu wychowania przedszkolnego,
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne.
 1. W organizowaniu wycieczek Przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 2. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym:
 • wiek uczestników,
 • zainteresowania i potrzeby przedszkolaków,
 • sprawność fizyczna,
 • zdrowia,
 • stopień przygotowania do pokonywania trudności,
 • ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne.

 

 1. Uczestnicy wycieczek to:
 • dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z danej grupy, w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru,
 • opiekunowie (wg obowiązujących przepisów) – w przypadku dzieci do 10 roku życia; liczba uczestników pozostających pod opieką jednego opiekuna nie może przekraczać 15 osób,
 • kierownik wycieczki.
 1. Karta wycieczki zawiera program wycieczki organizowanej przez Przedszkole w Księżynie, liczbę opiekunów, liczbę dzieci, imię i nazwisko kierownika wycieczki, imiona i nazwiska opiekunów wycieczki. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników oraz oświadczenia w sprawie zdrowia dzieci, podpisane przez rodziców/ opiekunów prawnych.
 2. Udział dziecka w wycieczce wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka (załącznik nr 1 ww. regulaminu).
 3. Organizując spacery/wycieczki należy:
 • zapoznać dzieci z miejscem i celem spaceru/wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;
 • nie dopuszczać do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
 • przestrzegać norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;
 • przestrzegać wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój,
 • poinformować rodziców dziecka, by zadbali oni o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;
 • zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dać dzieciom poczucie kontrolowanej swobody;
 • zapewnić właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;
 • upowszechniać wśród dzieci różnorodne formy aktywnego wypoczynku.
 1. Niniejszy regulamin stosuje się do wszystkich form wycieczek.

 

 

 

 

§ 2

Zadania dyrektora przedszkola.

 1. Dyrektor wyraża zgodę na organizację wycieczki, po upewnieniu się, że założenia organizacyjne i program wycieczki są dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb, stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej
 2. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki.
 3. Dyrektor wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika wycieczki i opiekuna wycieczki.
 5. Dyrektor zatwierdza kartę i program wycieczki, listę uczestników wycieczki.
 6. Dyrektor gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia).

§ 3

                                                  Zadania kierownika wycieczki       

 1. Opracowuje program i regulamin wycieczki.
 2. Sporządza kartę wycieczki, listę uczestników wycieczki (lista zawiera imiona i nazwiska uczestników wycieczki, numery telefonów rodziców/opiekunów prawnych), zbiera pisemne zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce (załącznik nr 1 ww. regulaminu).
 3.  Zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki.
 4. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
 5. Zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
 6. Określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom.
 7. Nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w apteczkę pierwszej pomocy.
 8. Organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie dla dzieci i opiekunów wycieczki.
 9. Dokonuje podziału zadań wśród dzieci.
 10. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
 11. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora przedszkola i rodziców, w formie i terminie przyjętych w danej placówce.

 

                                                                         § 4                       

Zadania opiekuna wycieczki

 1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
 2. Współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu.
 3. Opiekun wycieczki sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Opiekun wycieczki nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
 5. Opiekun wycieczki zwraca uwagę na odpowiedni strój dzieci w czasie wycieczki.
 6. Opiekun zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy dzieci kilkakrotnie w czasie trwania wycieczki/spaceru (nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki).
 7. Opiekun wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 

§ 5

Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów

 1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas spacerów i wycieczek są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie wycieczki. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki dzieciom.
 2. Miejscem zbiórki dzieci (rozpoczynającym i kończącym) jest parking przedszkola.
 3. Dzieci udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.
 4. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać wszystkich uczestników wycieczki (opiekunów i dzieci) z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.
 5. Kierownik i opiekunowie wycieczki udzielają natychmiastowej pierwszej pomocy w razie wypadku, w szczególnym wypadku wzywają pogotowie, informują rodziców poszkodowanego dziecka.
 6. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu organizacji wycieczek i spacerów w Przedszkolu w Księżynie

 

 

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA

 

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………...

w organizowanej wycieczce do …………………………………………………...............,
która odbędzie się w dniu…………………………………...

Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestnictwo w wycieczce oraz zobowiązuję się pokryć wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko.

                               

 

…………………………………………………….

data, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Księżynie, Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie
  ul.Szkolna 7, Księżyno
  16 - 001 Kleosin
 • 85 66 32 048

Galeria zdjęć